HK, Shanghai shares tumble

HK, Shanghai shares tumble